Sẽ thu hồi toàn bộ nhà công vụ sử dụng sai mục đích

Để nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ, bản dự thảo chương trình này đề nghị thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng; Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, kiên quyết thu hồi nhà đất sử dụng cho thuê, mượn, liên kết… không đúng quy định.

 Đề nghị thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng.

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Dự thảo Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Theo đó, bên cạnh tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên, đầu tư xây dựng cơ bản, còn tập trung nhiều lĩnh vực khác… như đất đai, trụ sở, nhà công vụ giao cho các đơn vị phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm.

Để nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ, bản dự thảo chương trình này đề nghị thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng; Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, kiên quyết thu hồi nhà đất sử dụng cho thuê, mượn, liên kết… không đúng quy định.

 

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>